Project

Ontwerpen van het Energiesysteem van de Toekomst

Geplaatst op 2 augustus 2023, 10:34 uur
Illustration

Decentrale overheden zijn cruciaal in de vormgeving van het nieuwe energiesysteem. In een snel veranderende wereld, waarin de vraag naar en het aanbod van energie voortdurend evolueren, is het essentieel om onze ontwerpregels voor effectieve energiesystemen aan te passen. Momenteel zijn deze regels vooral bekend onder de engineers van regionale en landelijke netbeheerders, terwijl ze voor alle besluitvormers inzichtelijk moeten zijn. Dit roept de vraag op: hoe kunnen we de ontwerprichtlijnen voor lokale en regionale energiesystemen duidelijk maken aan alle betrokken partijen?

Toelichting

Decentrale overheden spelen een cruciale rol in het vormgeven van de toekomstige energie-infrastructuur en het maken van priorteringskeuzes. Zij hebben de verantwoordelijkheid gekregen om integraal te programmeren en de juiste infrastructuurkeuzes te maken. Echter, onze huidige kennis van energiesysteemontwerp is beperkt, laat staan als het gaat om het ontwerpen van toekomstige netwerken die aansluiten bij de veranderende behoeften. 

Om deze uitdagingen aan te pakken, is er een behoefte aan een gezamenlijke kennisbasis over de ontwerpkeuzes in zowel het huidige als het toekomstige energiesysteem. Dit is waar Transform, een platform gericht op de ontwikkeling van lokale energiesystemen, een cruciale rol kan spelen. Transform brengt alle stakeholders rond de tafel en biedt nieuwe perspectieven op bestaande problemen.

Het eerste doel van Transform is om gezamenlijk de ontwerprichtlijnen van het bestaande en toekomstige elektriciteitssysteem te onderzoeken. Door nauw samen te werken met netbeheerders en kennispartners, kunnen we de veranderende richtlijnen en technische designkeuzes onderzoeken die nodig zijn voor de ontwikkeling van lokale energiesystemen. Daarbij kijken we ook naar de randvoorwaarden die een rol spelen bij de ontwerpkeuzes. 

De bevindingen van dit onderzoek worden vastgelegd in een overzichtelijke rapportage, die breed wordt gedeeld in het netwerk. Deze rapportage vormt de basis voor verdere stappen, waarbij we gerichte vraagstukken kunnen identificeren die geschikt zijn voor het gebruik van machine learning, A.I., en andere schaalbare algoritmes. Het uiteindelijke doel is om ondersteunende modellen te ontwikkelen die besluitvorming kunnen faciliteren. 

De casuïstiek van het Digital Twin programma Emmen biedt een uitstekende kans om tot een representatieve afbakening te komen en relevante data te verzamelen van diverse partners. Om dit te realiseren, zal Transform in nauwe samenwerking met alle betrokken actoren de vraagstellingen toetsen. Door de beelden, belangen, kansen en belemmeringen in kaart te brengen, kunnen we een gezamenlijk projectvoorstel opstellen dat aansluit bij de behoeften van alle partijen. 

De weg naar het ontwerpen van het energiesysteem van de toekomst vereist samenwerking en een open dialoog tussen alle betrokkenen. Transform is vastbesloten om deze dialoog te faciliteren en een gezamenlijke visie te ontwikkelen voor een rechtvaardiger, robuuster en schoner energiesysteem. Laten we gezamenlijk bouwen aan een duurzame en welvarende toekomst waarin energie voor iedereen toegankelijk is.

Wat is een Transform sprint?

Transformsprints zijn ontmoetingen waar veranderaars, vernieuwers en verbinders met elkaar tot doorbraken kunnen komen in hun persoonlijk denken én in doorvertaling naar nieuw beleid, nieuwe waardemodellen en technische en sociaal-maatschappelijke oplossingen. In de sprints ontwikkelen we kopieerbare oplossingen waar lokale ecosystemen zelf actief mee aan de slag kunnen gaan. De sprints bestaan uit 6 verschillende fasen. Lees hier meer over onze sprints.

Init.
Illustration
 
Deel dit: